Friday, 25/09/2020 RSS
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 12/QĐ-HHB 19/08/2019 QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC
Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT 13/02/2019 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
Số 01/CL-HHB 22/01/2019 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2009-2024 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2029
173/GDĐT 20/09/2018 Số: 173/GDĐT V/v thống nhất việc quản lý, sử dụng hồ sơ, sổ sách trong trường THCS
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Hôm qua : 6
Tháng 09 : 197
Tháng trước : 107
Năm 2020 : 2.843
Năm trước : 556
Tổng số : 3.399